Inwestea Wschod24 Afryka24
Strona główna
Damian Szlachter: Unia Europejska wobec terroryzmu - aktywność międzynarodowa Drukuj Email
( 7 głosów)
Damian Szlachter, Collegium Civitas   
11.02.2009.
 1 2 3 4 >>>

 Sample Image

Państwa należące dziś do Unii Europejskiej doświadczyły w swej historii wielu rodzajów terroryzmu, ale dziś największe zagrożenie tą formą przemocy politycznej płynie z nielicznych radykalnych środowisk muzułmańskich sympatyzujących bądź inspirowanych przez al-Kaidę. Z tego powodu Wspólnota Europejska od wielu lat wspiera globalne oraz regionalne wysiłki na rzecz zapobiegania i zwalczania aktów terroryzmu oraz innych poważnych przestępstw im towarzyszących.

REKLAMA

Terroryzm nie est efemerydą obecnych czasów, stał się permanentnym elementem naszej codzienności, tak jak wiele innych międzynarodowych problemów uległ procesowi lobalizacji - eksterytorialności. Aby zwalczanie tej formy przemocy politycznej przynosiło oczekiwany efekty, konieczna jest ogólnoświatowa i kompleksowa współpraca wszystkich podmiotów uczestniczących w stosunkach międzynarodowych.

Unia Europejska w duchu zasady efektywnego multilateralizmu [1] kontynuuje oraz poszerza swoją aktywność w omawianej kwestii na wielu forach organizacji międzynarodowych: powszechnych i regionalnych, starając się przy tym koordynować podejmowane tam inicjatywy, tak aby uniknąć dublowania się legislacji i struktur. Niezwykle ważny elementem współczesnej unijnej walki z terroryzmem stanowią bilateralne porozumienia o zacieśnianiu antyterrorystycznego dialogu, ze strategicznymi oraz priorytetowymi państwami.

Terroryzm to zjawisko bardzo dynamiczne oraz wielodyscyplinarne, więc aby efektywnie mu przeciwdziałać konieczna jest elastyczność i kompleksowość działań szczególnie na polu polityki międzynarodowej. Świadoma tego Unia Europejska dokłada obecnie wszelkich starań, by walka z terroryzmem stała się jednym z priorytetów w stosunkach zewnętrznych tej instytucji, realizowanych na mocy Tytułu V TUE, w ramach II filaru [2], czyli Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa – WPZB (z ang. Common Foreign and Security Policy), której celem jest m.in. umacnianie bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich we wszystkich formach [3] - (art. 11 TUE, dawny art. J.1). Kooperacja państw członkowskich w kwestii II filaru omawianego problemu dotyczy uzgadniania zasad i ogólnych wytycznych w zakresie WPZiB oraz wspólnych dokumentów, tzn. m.in. strategii, wspólnych działań lub wspólnych stanowisk (o czym mówią art. 12 TUE, dawniej J.2) oraz koordynacji współpracy na forum organizacji i konferencji, co zapisano z kolei w art. 19 TUE (poprzednio art. J.9) [4]. Za urzeczywistnianie zewnętrznego wymiaru unijnych stosunków międzynarodowych, odpowiada przed wszystkim Wysoki Przedstawiciel ds. WPZiB (J. Solana), wspomagany w kwestiach dotyczących zwalczania i zapobiegania aktom terroryzmu przez Koordynator UE ds. Terroryzmu (G. de Vries) [5].

Państwa należące dziś do Unii Europejskiej doświadczyły w swej historii wielu rodzajów terroryzmu (separatystycznego, skrajnie lewicowego, skrajnie prawicowego, religijnego [6]), ale dziś największe zagrożenie tą formą przemocy politycznej płynie z nielicznych radykalnych środowisk muzułmańskich sympatyzujących bądź inspirowanych przez al-Kaidę. Z tego powodu Wspólnota Europejska od wielu lat wspiera globalne oraz regionalne wysiłki na rzecz zapobiegania i zwalczania aktów terroryzmu oraz innych poważnych przestępstw im towarzyszących. W okresie sprzed 11 września 2001 r., aktywność zewnętrzna UE na polu walki z terroryzmem stanowiła głownie „element dodatkowy” podnoszony w kontekście zagrożeń dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa międzynarodowego. Dopiero tragiczne wydarzania z 11 września 2001 r. nadały tej kwestii pożądanego dynamizmu i odpowiednią rangę. Kolejnych spektakularne zamachy terrorystyczne, które doświadczyły już bezpośrednio unijne stolice, 11. marca 2004 r. Madryt i 7 lipca 2005 r. Londyn, nadały zewnętrznemu wymiarowi walki z terroryzmem w Unii Europejskiej trwały impuls. Nową filozofię Wspólnoty wobec powyższego problemu, widać już we wnioskach z nadzwyczajnego zebrania Rady Europejskiej z dnia 21 września 2001 r.: Walka z terroryzmem wymaga od Unii odegrania większej roli w wysiłkach podejmowanych przez społeczność międzynarodową w celu przeciwdziałania konfliktom regionalnym i stabilizacji sytuacji w regionie. Unia Europejska, w bliskim współdziałaniu ze Stanami Zjednoczonymi, Federacją Rosyjską oraz partnerami w świecie arabskim i muzułmańskim, winna podjąć wysiłki na rzecz doprowadzenia stron konfliktu bliskowschodniego do trwałego porozumienia na podstawie odpowiednich rezolucji ONZ. Unia osiągnie największą skuteczność wskutek rozwoju Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz jak najszybszego uruchomienia Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (ESDP). Walka z plagą terroryzmu będzie skuteczniejsza, jeżeli zostanie oparta na pogłębionym dialogu politycznym z tymi krajami i regionami świata, skąd wywodzi się terroryzm [7].

1. Kooperacja UE z organizacjami międzynarodowymi

Od zamachów z 11 września 2001 r. Unia Europejska zintensyfikowała swoje kontakty z instytucjami międzynarodowymi działającymi globalnie lub regionalnie, które stawiają sobie za cel walkę z terroryzmem. Z kolei madryckie ataki z 11 marca 2004 r., istotnie „pobudził” zacieśnianie zewnętrznego wymiaru antyterrorystycznej współpracy UE, czyniąc ją bardziej proaktywną. Dziś do grupy stałych unijnych partnerów w zwalczaniu i przeciwdziałaniu aktom terroryzmu należą m.in. ONZ, NATO [8], Unia Zachodnioeuropejska (WEU - Western European Union), Rada Europy (CoE - Council of Europe), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE - Organization for Security and Co-operation in Europe) [9], Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF- Financial Action Task Force [10]), Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN - Association of South East Asian Nations) [11], Rada Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej - (GCC - Gulf Cooperation Council) [12], Wspólny Rynek Południa – (MERCOSUR – Mercado Comun del Sur [13]), Unia Afrykańska (OAU – Organization of African Union [14]), czy grupa G 8 – (zespół Rzym/Lyon, z ang. Roma/Lyon group). Ze względu na ograniczonych zakres tego artykułu autor skupi się jedynie na kilku wybranych aspektach prezentowanej współpracy.

Działalność prawodawcza i opiniotwórcza Rady Europy oraz ONZ na polu walki z terroryzmem ma szerokie tło historyczne i bogaty dorobek w postaci wielu wszechstronnych aktów prawnych [15]. Gros z tych prawno-politycznych rozwiązań jest często formalnie potwierdzany na szczeblu unijnym. Wspólnota Europejska dba szczególnie o korelowanie antyterrorystycznej aktywności z Radą Europy [16] i ONZ [17], aby nie dopuszczać do dublowania się przedsięwzięć oraz prowadzenia konkurencyjnych inicjatyw w omawianym zakresie. W odpowiedzi na postanowienia Rezolucji RB ONZ nr 1373 (2001) Unia zaangażowała się m.in. w: pracę kontrterrorystycznych zespołów działających pod egidą Narodów Zjednoczonych (np. CTED - Counter-Terrorism Executive Directorat [18], CTC -Counter-Terrorism Committee, Ad-Hoc Committee on Terrorism, 1267 Committee, 1373 Committee, 1566 UNSCR Working Group), dyskutujących kwestie popierane w całości przez państwa członkowskie UE; promowanie powszechnych antyterrorystycznych aktów prawnych stworzonych przez system systemu ONZ, na który składa się obecnie 13 powszechnych konwencji antyterrorystycznych wraz z protokołami dodatkowym [19] oraz kierunkowe Rezolucje Rady Bezpieczeństwa [20]; wspieranie prac nad najnowszym dokumentem opracowywanym przez ONZ (High-level Panel on Threats, Challenges and Change), czyli Globalnej Strategii wobec Terroryzmem - (UN Counter Terrorism Strategy) [21].

Oddźwięk zamachów z 11 września, sprawił, iż zapobieganie i zwalczanie aktów terroryzmu trwałe zagościło w programach spotkań grupy G8. Cztery państwa UE aktywnie uczestniczące w pracach tego gremium, poruszając w nim tematy istotne dla wielu unijnych inicjatyw, m.in. wymiana danych na temat osób i organizacji podejrzanych o związki z terrorystami oraz o handlu bronią, a także kwestie związane z nieproliferacją BMR oraz bezpieczeństwem podróży morskiej i lądowej [22]. Na polu walki z praniem i finansowaniem terroryzmu Wspólnota Europejska korzysta z szerokiego dorobku prawnego, wypracowanego przez kraje członkowskie w ramach FATF [23]. Ponadto dwa państwa UE są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa - (Francja, Wielka Brytania), mając tym samym rzeczywisty wpływ na treść przyjmowanych przez to gremium stanowisk, czy rezolucji. Co pewien czas kraje członkowskie UE przyjmują wspólne stanowisko lub deklaracje wobec aktów terroryzmu dokonywanych na świecie, wzywając w nich rządy poszczególnych państw do likwidacji tolerancyjnych praktyk wobec terrorystów, z jednoczesnym zachowaniem praw człowieka oraz zasady demokracji [24].


Drukuj Email
 
Powiązane tagi:

Narody:  Talibowie  
Organizacje:  Unia Europejska   Al-Kaida  
Inne:  Terroryzm  
Szturmem policyjnej jednostki specjalnej zakończył się incydent w Sydney w Australii, gdzie uzbrojony napastnik przez kilkanaście godzin przetrzymywał zakładników w kawiarni. 
więcej...
W związku z silnym osłabieniem się rosyjskiej waluty wobec dolara oraz euro, na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Dyrektorów rosyjskiego banku centralnego, zdecydowano o podniesieniu podstawowej stopy procentowej z 10,5 do 17 proc. 
więcej...
Izraelska scena polityczna jest dość specyficzna – niski próg wyborczy[1] umożliwia nawet niewielkim ugrupowaniom zdobycie miejsca w parlamencie. Rozdrobnienie partyjne wymusza tworzenie szerokich, często bardzo „egzotycznych” koalicji, a te niejednokrotnie doprowadzały do...
więcej...
 AnalizySystemy polityczne  Imigracja  Cywilizacje  Konflikty  Ekologia  Terroryzm  Polityka zagraniczna  Dyplomacja  Emigracja  Separatyzm  Stosunki międzynarodowe 
 GospodarkaWaluty  Ropa naftowa  Sektor bankowy  Giełdy  Rynek pracy  Nieruchomości  Surowce  Gaz ziemny  Media  Technologie  Przemysł samochodowy 
 OrganizacjeNATO  OBWE  OPEC  ONZ  Al-Kaida  G-20  MFW  WNP  ASEAN  WTO 
 PaństwaNiemcy  Francja  Izrael  USA  Wielka Brytania  Indie  Chiny  Rosja  Irlandia  Ukraina  Turcja  Hiszpania  Brazylia  Iran  Sudan  Włochy  Afganistan  Gruzja  Informacje dla wyjeżdżających 
 Po godzinachRecenzje  Film  Wywiady  Książka 
 RegionyUnia Europejska  Bałkany  Afryka  Bliski Wschód  Daleki Wschód  Kaukaz  Azja  Darfur  Krym  Kaszmir 
 StylSavoir vivre 
 Unia EuropejskaSłownik UE  Komisja  Prezydencja  Strefa Euro  Traktat lizboński  Strefa Schengen  Partnerstwo Wschodnie  Europejska Polityka Sąsiedztwa 
Zaloguj sie